w 3229 px

     
  
frp61    27-07-1916, to Langenberg [Schloss Husch 1916]
w 3225 px

     
  
frp62    15-08-1918, to unclear
w 3242 px

     
    
frp63    19-03-1916, to Hameln a.d. Weser [written: Lille 1916]
w 3188 px

     
  
frp64    01-06-1917, to Württemberg [damaged German Panzer]
   
w 3256 px

        
frp65    24-06-1918, to Feldpost address
w 3235 px

     
  
frp66    12-09-1915, to Regenburg [gunned down pilot]